Null değersiz bir değerdir.Bir veri türündeki değişkene null değer ataması yapmak için VeriTürü? şeklinde o veri türünün null değer tutan halini kullanıyoruz.Böylece bu değişkenin null değerde alabileceğini ifade ediyoruz.Eğer değişken içeriğinin sizin için bir önemi yoksa VeriTürü!! şeklindeki yapı kullanılır bu yapı, değişken null değer alsada önemli değil hata verebilirsin anlamına gelir.

fun main(args: Array<String>) {
var isim: String? = null
 println(isim)
 println(isim?.length)
 var sayi : Int?
 sayi=5
 println(sayi)
 sayi= null
 println(sayi)
 println(sayi.toString().length)
 var onay : Boolean?
 onay = null
 println(onay.toString().length)}

Örnek kullanım için kodları inceleyiniz.